Kategoria: Archiwum
nurt 2 2015


Nr 2/2015   Tom 138

 

  Artykuły w języku polskim / Articles in polish  

Eugeniusz Sakowicz

Od teologii lęku i uprzedzenia do teologii odwagi i dialogu. Soborowa deklaracja "Nostra aetate" o islamie i muzułmanach.

From the Theology of Fear and Prejudice to the Theology of Courage and Dialogue. Islam and Muslims in the Declaration "Nostra aetate"

 

Krystian Kałuża

Odkupieni w Jezusie Chrystusie? Soteriologia chrześcijańska wobec wyzwań islamu

Redeemed in Jesus Christ?Christian soteriology in the face of Islam

 

Rafał Hryszko

Działalność Rajmunda Llulla w Afryce Północnej (XIII i XIV wiek). Początki dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego

Work of Raimund Llull in North Africa (13th and 14th centuries). Beginnings of Christian-Moslem dialogue

 

Swietłana Czerwonnaja

Współczesny meczet i jego symbolika. Kontekst problemowy i historiograficzny

Modern mosque and its symbolism. Historiographical context

 

Zbigniew Ambrożewicz

Muzułmański personalizm czy indywidualizm? Próba antropologii Ibn’Arabiego

Muslim personalism or individualism? An attempt in anthropology of Ibn’Ärabi

 

Rafał Berger

Szyici w Polsce na tle tatarskiej tradycji polskich organizacji muzułmańskich

Shiites in Poland against Tatar traditions and Polish Muslim organizations

 

Bara N’Diaye

Z dziejów islamu w Afryce Zachodniej

The history of Islam in West Africa

 

Sergiusz Anoszko

Islam a Wiara Bahá’í. Proba analizy komparatystycznej w kontekście fenomenologicznym

Islam and Bahá’í Faith. A trial of comparative analysis In the phenomenological context

 

Jerzy Nikołajew

Konstytucja Islamskiej Republiki Iranu. Zagadnienia wyznaniowe

Constitution of the Islamic Republic of Iran. Religious Issues

 

Kazimierz Pierzchała

Kościoł i sekta w perspektywie współczesnej religijności

Church and sect in the contemporary religious landscape

 

 

  Artykuły w językach obcych / Articles in foreign languages  

François Bousquet

Quelle peut bien être la place de l’islam dans le plan de Dieu?

What may be the place of Islam in God’s plan?

 

Henri de La Hougue PSS

Regard sur les relations entre chrétiens et musulmans 50 ans après "Nostra aetate"

Prospects regarding Christian-Muslim relations 50 years after "Nostra aetate"

 

Eric Manhaeghe CICM

Une Église au service de l’autre est une Église en mission. Présence chrétienne parmi les musulmans

Missionary Church in the service of the neighbour. Christians among Muslims

 

Michel Younes

L’islam, une religion d’ascendance abrahamique?

Is Islam an Abrahamic Religion?

 

Thomas Mooren OFMCap

Unity in Diversity. The “Prophets” Muḥammad, Abraham and Jesus and the Islamo-Christian Dialogue

 

Felix Körner SJ

Interreligious Dialogue in Practice. Letter to a New Bishop

 

Karl-Heinz Arenz SVD

L’islam au Brésil. Des cases d’esclaves au coeur des grands centres urbains

Islam in Brazil. Slave huts in the center of large cities

 

Josee Ngalula

L’islam en Afrique et ses enjeux pour le dialogue islamo-chrétien. Cas de la République Démocratique du Congo

Islam in Africa and the issue of Islamo-Christian dialogue in the Democratic Republic of Congo

 

Joachim Nowak

Die muslimische Welt in Deutschland

Islam in Germany

 

Юрий Александрович Бабинов

Исламский фактор в истории многонационального региона

Islamic factor in the history of a multinational region

 

Eugéne Lapointe OMI

L’Occident face au djihadisme islamique. Comment répondre?

The West in the face of the Islamic jihadism. How to react?

 

Pandimakil G. Peter AA

Approaches to Islam: faith, religion and politics

 

 

 Recenzje / Reviews 

 Sprawozdania / Reports 

nurtlogo-bv   Punktacja:
   MNiSW - 20
   ICV - 81.53