Kategoria: Archiwum
Nurt 2/2017


Nr 2/2017   Tom 142

 

  Tatarzy i Tatarzy polscy / Tatars and Polish Tatars  

Aldona M. Piwko
Związki i stowarzyszenia tatarskie w Polsce
Tatar Unions and Associations in Poland

Rafał Berger
Maciej Musa Konopacki i jego korespondencja
Maciej Musa Konopacki and his correspondence

Piotr J. Krzyżanowski, Aleksander Miśkiewicz
Osadnictwo tatarskie w Gorzowie Wielkopolskim

Tatar Settlements in Gorzów Wielkopolski

Edyta S. Dzwonkowska
Henryk Sienkiewicz – Tatar z pochodzenia?

Henryk Sienkiewicz – descendant of Tatars?

Magdalena Lewicka
Nuska ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. Identyfikacja – klasyfikacja – charakterystyka

Nuska from the Białystok Museum of History. Identification, classification and characteristics

Iwona Radziszewska
Chamaiły – tatarskie silvae rerum

Chamails – Tatar silvae rerum

Katarzyna Warmińska
Polish and Lithuanian Tatars. One history and two stories

Галина Мишкинене
Хамаил литовско-польско-белорусских татар из частной коллекции:филолого-текстологический анализ

Text criticism and philological analysis of the chamaił of the Lithuanian-Polish-Belarussian Tatars from a private collection

Светлана Червонная
Проблемы идентичности польско-литовско-белорусских татар: исторический и современный аспект

Problems with the identity of the Polish-Lithuanian-Belarusian Tatars in the past and today

Сергей A. Аношко
Депортация – репатриация – оккупация. Крымские татары в 1944-2017

Deportation – repatriation – occupation. Crimean Tatars from 1944 to 2017

Czesław Łapicz
Arabski – językiem Koranu, Muhammada i mieszkańców raju

Arabic – the language of the Quran, Muhammad, and paradise dwellers

Joanna Kulwicka-Kamińska
Projekt Tefsir – wydanie krytyczne XVI-wiecznego przekładu Koranu na język polski

The Tefsir Project – critical edition of the 16th century Polish translation of Koran

Józef Węcławik SVD
Świętowanie u Tatarów polskich na Białostocczyźnie

Feasts among Polish Tatars in Białystok region

Łukasz Węda
Małżeństwa tatarskie w parafii muzułmańskiej w Studziance w świetle zachowanych akt metrykalnych z lat 1798-1911

Tatar marriages in the Muslim parish in Studzianka in the light of the parish registers 1798-1911

 

  Religia a polityka / Religion and politics  

Danuta Radziszewska-Szczepaniak
Spór o relację między polityką i religią. Perspektywa filozoficzna

Argument over the relationship between politics and religion. A philosophical perspective

Janusz Filipkowski
Człowiek a religia i polityka

Man, religion and politics

Karol Jasiński
Polityka państwa liberalno-demokratycznego wobec religii

The policy of the liberal democratic state towards religions

Maciej Hartliński, Jakub Klepański
Stanowiska i deklaracje przywódców partii politycznych w Polsce wobec religii

Leaders of political parties in Poland on religious issues – their stance and declarations

Tomasz Gajowniczek
Stosunek władzy państwowej do Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce Ludowej1944-1956

State, Churches and religious associations in the Polish People’s Republic 1944-1956

Karolina Dłuska
Nauka religii w szkole publicznej – kościelny przywilej czy służba demokracji?

Teaching religion in public school – a privilege for the Church or in the service of democracy?

Tadeusz Kamiński
Relacje państwo – Kościół w obszarze usług socjalnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec

Church-State relationship in the field of social services – case studies in the United States, France and Germany

Degefe Kebede Gemechu
Wpływ polityki i religii na życie społeczno-polityczne w wybranych państwach Afryki Subsaharyjskiej

Politics and religion and their influence on social and political life in the Sub-Saharan countries

Jarosław Mikołajec, Jan A. Wendt
Geograficzna sukcesja religii wielkiego stepu

The geographical succession of the religion in the Great Steppe

Bronisław Bombała
Chrześcijańska nauka społeczna a modele polityki społeczno-gospodarczej

Christian Social Teaching and models of socio-economic policy

Andrzej Stoiński
Idea sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej i jej związek z koncepcją wspólnoty politycznej

Social justice in the Catholic Social Teaching and its relationship with the concept of the political community

Janusz Węgrzecki
Deklaracja Dignitatis humanae a współczesne społeczeństwo liberalno-demokratyczne

Declaration Dignitatis humanae and the modern, liberal and democratic society

Jan Bocian
Granice wpływu doktryny wiary na postawy polityków katolików

The limits of the influence of the doctrine of the faith on Catholic politicians

Benon Gaziński
Inspiracje chrześcijańskie w działalności Konrada Adenauera – współtwórcy powojennych Niemiec i dzisiejszej Unii Europejskiej

Christian inspirations in the work of Konrad Adenauer – co-founder of the postwar Germany and European Union

Przemysław Piotrowski
Polityka i religia według Thomasa Edwina Utleya

Politics and religion according to Thomas Edwin Utley

Zbigniew Ambrożewicz
Dlaczego islam nie akceptuje Zachodu? Rogera Scrutona próba odpowiedzi

Islam’s rejection of Western civilization according to Roger Scruton

 

  Teologia misji / Mission theology  

Sylwia Górzna
Dialog z judaizmem w nauczaniu papieża Franciszka

Dialogue with Judaism in the teaching of pope Francis

Marek Adamczyk SVD
Trynitarny wymiar duchowości werbistowskiej na przykładzie modlitwy kwadransowej

Trinitarian aspects of the SVD spirituality in the Quarter Hour Prayer

Jerzy Nikołajew
Zasada wolności religijnej w deklaracji Dignitatis humanae. Wybrane zagadnienia prawno-wyznaniowe

The freedom of religion in the declaration Dignitatis humanae. Selected legal and denominational issues

Adamczyk Marek SVD
Działalność misyjna w aspekcie ekoteologii

Missions and ecotheology

Edyta S. Dzwonkowska
Guanczowie – historia, kultura, wierzenia

Guanches – their history, culture and beliefs

 

  Opracowanie / Study  

Aleksander Miśkiewicz
O prawdziwy wizerunek Tatara w Polsce
True Perception of Tatars in Poland

 

 Sprawozdania / Reports  

Adam Michałek SVD
Walny Zjazd Stowarzyszenia Misjologów Polskich w Kamieniu Śląskim (17-19 IX 2017)

Mariusz Rucki
XII Konferencja European Network of Buddhist Christian Studies: „Medytacja w kontekście spotkania buddyjsko-chrześcijańskiego. Analiza krytyczna” (Montserrat, 29 czerwca – 3 lipca 2017)

Jarosław Tomaszewski
Dies Akademikus. Inauguracja roku akademickiego 2017-2018 na Fakultecie Teologicznym imienia Mariano Solera w Montevideo

 

nurtlogo-bv   Punktacja:
   MNiSW - 20
   ICV - 81.53