Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2013   Tom 134

 

nurt 2 2013  Teologia misji   

Kazimierz Szymczycha
Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu biskupów afrykańskich i Episkopatu kongijskiego w latach 1969-2000

Karl-Heinz Arenz, George Alexandre Barbosa de Vasconcelos
„Incarnation et Libération”. L’écho du Concile Vatican II en Amazonie brésilienne

Barbara Łysik
Recepcja myśli szkoły lowańskiej w dekrecie Ad gentes

Jozef Jurko
Permanentná výzva pre laikov v poslaní pre dobro sveta. Dekrét Druhého vatikánskeho koncilu Apostolicam actuositatem

 

  Historia misji  

Tomasz Szyszka
Historia ewangelizacji Charcas (Boliwia) w XVI-XVIII wieku

Piotr Stawiński
Działalność purytańskiego misjonarza Johna Eliota wśród Indian Nowej Anglii

Karolina Dudek
Rozwój chrześcijaństwa na terenie Sudanu i Sudanu Południowego. Geneza dążeń niepodległościowych

Paul Benedikt Steffen
L’istituto pastorale d’AMECEA Gaba. Luogo e spazio per l’edificazione di una prassi e teologia pastorale africana

 

  Religia i kultura  

Ida Schabieńska
Integracja kulturowa Palestyńczyków w Polsce

Aldona Maria Piwko
Małżeństwo i rodzina w hinduizmie

Jacek Jan Pawlik
Kontext als Grundlage für Kommunikation in Afrika

 

  Varia  

Józef Grzywaczewski
Imperium Romanum – jego rozkwit i upadek w ujęciu Sydoniusza Apolinarego

Jerzy Nikołajew
Drugi synod diecezji siedleckiej. Wybrane zagadnienia prawne i kanoniczne

 

  Recenzje  

 

 

Table of Contents

  Theology of Mission  

Kazimierz Szymczycha
The Dialogue with African Traditional Religions in the Teaching of African Bishops and the Congolese Bishops during 1969-2000

Karl-Heinz Arenz, George Alexandre Barbosa de Vasconcelos
Incarnation and Liberation. The Echoes of the Vatican II in the Brazilian Amazon

Barbara Łysik
The Reception of the School of Louvain’s. Thought in the Ad gentes Decree

Jozef Jurko
A Permanent Challenge to the Laymen in the Mission for the Church’s Benefit. The Vaticanum Secundum Decree Apostolicam Actuositatem

 

  History of Mission   

Tomasz Szyszka
The History of Evangelisation of Charcas (Bolivia) in 16th to 18th Century

Piotr Stawiński
Activities of the Puritan Missionary John Eliot among the Indians of New England

Karolina Dudek
Christianity Development in Sudan and South Sudan. The Genesis of the Aspirations to Independence

Paul Benedikt Steffen
The AMECEA Pastoral Institute – a Place to Build Up an African Pastoral Theology and Praxis of Communion

 

  Religion & Culture   

Ida Schabieńska
Cultural Integration of the Palestinians in Poland

Aldona Maria Piwko
Marriage and Family in Hinduism

Jacek Jan Pawlik
Contextual Determinants of Communication in Africa

 

  Varia  

Józef Grzywaczewski
Roman Empire – the Rise and Fall as in Sidonius Apollinaris

Jerzy Nikołajew
The Second Synod of the Diocese of Siedlce. Selected Legal and Canonical Issues

 

  Reviews