Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2012   Tom 131

 

nurt 1 2012 Artykuły i opracowania 

Paweł Sokołowski
Dialog międzyreligijny w ujęciu księdza profesora Mariana Ruseckiego

Krzysztof Grzelak
Relacje między religiami w RPA od czasów kolonialnych aż do przemian demokratycznych w 1994 roku

Paul B. Steffen
Gli Istituti pastorali dell’Asia e dell’America Latina

Marek A. Rostkowski
I fondamenti teologici ed ecclesiologici della vocazione missionaria dei laici

Paweł Pietrusiak
Promotion de la Paix dans les Lettres Pastorales de la Conférence Épiscopale du Tchad

Andrzej Miotk
Burzliwy rozwój kombonianów (1867-1923) – misjonarzy Afryki Centralnej

Jan Konior
Historyczno-kulturowe źródła totalitaryzmu i anty-indywidualizmu w Państwie Środka

Damian Cichy
Migracje jako zjawisko eklezjalne przed Soborem Watykańskim Drugim

Paweł Szuppe
Prawa człowieka w Unii Europejskiej.

Wolność religijna w zjednoczonej Europie

Ilona Resztak
Pobożne fundacje w prawie kanonicznym. Pojęcie pobożnej fundacji

 

 Rozmowy
Teologia, Miłosz, literatura. Z Księdzem Profesorem Jerzym Szymikiem rozmawia Małgorzata Tytko

 

 Sprawozdania 

 Recenzje 

 

 

Table of Contents

 Editorial Articles and studies 

Paweł Sokołowski
The Inter-religious Dialogue as Depicted by Father Professor Marian Rusecki

Krzysztof Grzelak
The Relations among Religions in the Republic of South Africa from the Colonial Period until the Democratic Transformations in 1994

Paul B. Steffen
Pastoral Institutes in Asia and Latin America

Marek A. Rostkowski
Theological and Ecclesiological Bases to Vocation of Laymen

Paweł Pietrusiak
Promotion of Peace and the Chad’s Episcopate Conference’s Pastoral Epistles

Andrzej Miotk
The Stormy Development of the Combonians (1867-1923) – the Central Africa Missionaries

Jan Konior
Historical and Cultural Sources of Totalitarianism and Anti-Individualism in the Middle Kingdom

Damian Cichy
Migrations as an Ecclesiological Phenomenon before the Second Vatican Council

Paweł Szuppe
Human Rights in the European Union.

Religious Freedom in the United Europe

Ilona Resztak
Holy Foundations According to Canon Law. The Notion of a Holy Foundation

 

 Nurt Talks

Theology, Milosz and Literature. An Interview with Father Professor Jerzy Szymik by Małgorzata Tytko

 

 Reports 

 Reviews