Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Wydanie specjalne 2013

 

nurt-wyd-specj2013largeRomuald Kamiński
Słowo wstępne

Stanisław Dziekoński
Otwarcie sympozjum

Rafał Markowski
Element władzy centralnej w strukturze społeczności muzułmańskiej

Aldona Maria Piwko
Rozwód w islamie

Małgorzata Madej
Czarny islam: rodzina w tradycji ludu Hausa

Eugeniusz Sakowicz
Jezus – prorok czy Bóg? Bóg czy człowiek?

Patrycja Halina Staniszewska
Zmiany cywilizacyjne w mentalności muzułmańskiej na przykładzie Maroka

Monika Borucka
Wybrane osiągnięcia cywilizacji arabsko-muzułmańskiej

Oleksiy Pavlyuk
Anioły w Koranie

Darya Shulha
Obrzęd nadania imienia

Julia Kohman-Kulisiewicz
Kuchnia arabska

Łukasz Kaczmarczyk
Zasady funkcjonowania bankowości bezodsetkowej w islamie i jej wpływ na życie wspólnoty muzułmańskiej

Agata Szymaniak
Ślady obecności arabskiej w sztuce Półwyspu Iberyjskiego

Piotr Kalinowski
Szatan i jego upadek w chrześcijaństwie i islamie

Aleksandra Raszkiewicz
Pogrzeb w islamie

 

 

Table of contents

Romuald Kamiński
Introduction

Stanisław Dziekoński
Opening of the Symposium

Rafał Markowski
The Element of Central Authority in the Muslim Society Structure

Aldona Maria Piwko
A Divorce in Islam

Małgorzata Madej
The Black Islam: a Family in the Hausa People’s Tradition

Eugeniusz Sakowicz
Jesus – a Prophet or God? God or a Human Being?

Patrycja Halina Staniszewska
Civilisation Transformations in the Muslim Mentality on the Example of Morocco

Monika Borucka
Selected Achievements of the Arabic and Muslim Civilisation

Oleksiy Pavlyuk
Angels in Qur’an

Darya Shulha
The Ritual of Giving a Name

Julia Kohman-Kulisiewicz
The Arabian Cuisine

Łukasz Kaczmarczyk
The Rules of Functioning of the Interest-Free Banking in Islam and its Impact on the Lives of Muslim Community

Agata Szymaniak
The Traces of Arabian Presence in the Iberian Peninsula’s Fine Arts

Piotr Kalinowski

Satan and His Fall in Christianity and Islam

Aleksandra Raszkiewicz
A Funeral in Islam