Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2013   Tom 133

 

nurt 1 2013large Artykuły i opracowania 

Zbigniew Wesołowski
Kilka uwag na temat idei prawdy w klasycznych Chinach. Część pierwsza: Rozważania metodyczno-metodologiczne

Monika Nakielska
Konflikt – dialog – mediacja

Maurice Pivot
Le décret Ad gentes comme vade-mecum de la Nouvelle Évangélisation

Paul Benedikt Steffen
Il Melanesian Institute– la sua Missione e il suo ministero pastorale e sociale

Monika Witek
Obraz śląskiej religijności na podstawie zachowanych źródeł historycznych Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie od 1728 do dziś

Małgorzata Osas
Tolerancja mieszkańców dzielnic warszawskich wobec obiektów religijnych w przestrzeni miasta

Aldona Maria Piwko
Muzułmańskie prawo rodzinne. Sposoby rozwiązania małżeństwa w islamie oraz zasady dziedziczenia majątku

Jerzy Nikołajew
Praktyki religijne Tatarów polskich na przykładzie obchodzenia święta Kurban Bajram

Paweł Maciaszek
Liturgy of the Hours in the Life of the Church

 

 Recenzje 

 

 

Table of Contents

 Articles and studies 

Zbigniew Wesołowski
A Few Remarks upon the Idea of Truth in Classical China Part One: Reflections on Method and Methodology

Monika Nakielska
Conflict – dialogue – mediation

Maurice Pivot
The Ad gentes Decree as a Handbook of the New Evangelisation

Paul Benedikt Steffen
The Melanesian Institute – the Purposefulness and the Priestly and Social Commitment

Monika Witek
The Image of Silesian Religiousness on the Basis of Preserved HistoricOrigins of the Parish of the St. Mary’s Birth in Pszów since 1728 till Modern Times

Małgorzata Osas
The Warsaw Districts Citizens’ Tolerance towards Religious Buildings in the City’s Landscape

Aldona Maria Piwko
Muslim Family Law. The Ways to Dissolve Marriages in Islam With the Rules of Inheriting

Jerzy Nikołajew
Religious Practices of the Polish Tatars on the Example of the Celebrations of the Kurban Bajram

Paweł Maciaszek
The Liturgy of the Hours in the Life of the Church

 

Reviews