Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2014   Tom 135

 

nurt 1 2014 Teologia misji  

Roman Malek
Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa, s. 11-39.

Piotr Adamek
Tabuizowanie imienia w Chinach, s. 40-52.

Zbigniew Wesołowski
Kilka uwag na temat idei prawdy w klasycznych Chinach. Część druga: Wyjaśnienie idei prawdy na przykładzie Dialogów konfucjańskich (Lunyu 論語): Junzi 君子 jako nosiciele prawdy, s. 53-73.

Dariusz Klejnowski-Różycki
Chińskie osobowe nazwy własne, s. 74-86.

Tomasz Szyszka
Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa. Wystawa autorstwa ojca Romana Malka SVD. Inskrypcja steli „nestoriańskiej” z Xi’an, s. 87-121.

Karl Josef Rivinius
Die Katholische Fu-Jen-Universität in Peking im Dienst der Evangelisierung, s. 122-160.

Andrzej Miotk
A Mosaic of the SVD China Mission based on Missionary Memoirs, s. 161-210.

Dariusz Janyga
Tajwan w przededniu kolonizacji (XVI-XVII wiek), s. 211-226.

Kazimierz Banek
Mandżursko-chińska wojna o włosy, s. 227-242.

Małgorzata Kamińska
Tradycja chińska a prawa człowieka – wybrane problemy, s. 243-261.

Krzysztof Kosior
Jak buddyzm stał się religią chińską?, s. 262-276.

Jacek Jan Pawlik
Nabożeństwo za zmarłych w buddyzmie chińskim, s. 277-289.

Antoni Jucewicz
Confucianism and the Reception of Communism in China, s. 290-305.

Anna Mierzejewska
Jan Paweł II w dialogu z religiami Chin, s. 306-320.

Rémy Kurowski
Hong Kong : Église catholique et son identité, s. 321-338.

Damian Cichy
Potencjał migracyjno-duchowy Chińczyków, s. 339-354.

 

 Varia 

Eugeniusz Sakowicz
Badania sinologiczne oraz studia nad konfucjanizmem i taoizmem w Polsce, s. 355-369.

Roman Malek
Lista publikacji, wykładów i Varia, s. 370-437.

 

 Recenzje 

 Sprawozdania 

 

 

Table of Contents

  Articles  

Roman Malek
Jesus Christ’s Chinese Faces. An Overview of Issues and Iconographic Impressions , s. 11-39.

Piotr Adamek
Name Tabooing in China, s. 40-52.

Zbigniew Wesołowski
A Few Remarks on the Idea of Truth in Classical China. Part Two: The Explanation of the Idea of Truth on the Example of The Analects of Confucius (Lunyu 論語): Junzi 君子 as Truth-Bearers, s. 53-73.

Dariusz Klejnowski-Różycki
Chinese Personal Names, s. 74-86.

Tomasz Szyszka
Jesus Christ’s Chinese Faces. An Exhibition Organised by Fr. Roman Malek SVD. The Inscription of the Nestorian Stone of Xi’an [Chang’an], s. 87-121.

Karl Josef Rivinius
Catholic University Fu Jen in Peking Serving Evangelisation, s. 122-160.

Andrzej Miotk
A Mosaic of the SVD China Mission Based on Missionary Memoirs, s. 161-210.

Dariusz Janyga
Taiwan on the Eve of Colonisation (16th-17th Century), s. 211-226.

Kazimierz Banek
Manchuria-Chinese War of Hair, s. 227-242.

Małgorzata Kamińska
Chinese Tradition versus Human Rights – Selected Issues, s. 243-261.

Krzysztof Kosior
How Did Buddhism Become a Chinese Religion?, s. 262-276.

Jacek Jan Pawlik
Rituals for the Dead in Chinese Buddhism, s. 277-289.

Antoni Jucewicz
Confucianism and the Reception of Communism in China, s. 290-305.

Anna Mierzejewska
John Paul II in a Dialogue with the Religions of China, s. 306-320.

Rémy Kurowski
Hong Kong: The Catholic Church and Its Identity, s. 321-338.

Damian Cichy
The Chinese’ Migrating and Spiritual Potential, s. 339-354.

 

 Studies 

Eugeniusz Sakowicz
Sinological Research with Confucianism and Taoism Studies in Poland, s. 355-369.

Roman Malek
List of Publications, Lectures, and Varia, s. 370-437.

 

 Reviews 

 Reports