Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2014   Tom 136

 

nurt 2 2014  Artykuły  

Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Religie na Bałkanach ze szczególnym uwzględnieniem islamu – szkic historyczny

Mariusz Rucki
Nembutsu w interpretacji Daisetza Teitaro Suzukiego (1870-1966)

Monika Miazek-Męczyńska
Michał Piotr Boym i Jan Mikołaj Smogulecki – dwie jezuickie drogi do Państwa Środka

Edward Sito SVD
Analiza biblijnych odniesień w genezie ludu Ewe na podstawie przekazów ustnych o królu Agokoli

Izabela Jurasz
Mystères « blasphématoires » de Bardesane

Karol Jasiński
Buberowska krytyka „Boga filozofów”

Marcin Imach
Kościół w Libanie

Alfons Augustyn Labudda
Męczennicy – werbiści z Pieniężna

Piotr Kopiec
Organizacje ekumeniczne wobec współczesnych prześladowań chrześcijan

Jerzy Nikołajew
Papieskie rozumienie wolności religijnej i godności osobistej więźniów

 

 Opracowania 

Józef Glinka
Sto lat werbistów w Indonezji

 

 Recenzje 

 Sprawozdania 

 

 

Table of Contents

  Articles  

Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Religions in the Balkans with a Particular Emphasis on Islam – a Historical Outline

Mariusz Rucki
Nembutsu in the Interpretation by Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966)

Monika Miazek-Męczyńska
Michał Piotr Boym and Jan Mikołaj Smogulecki – Two Jesuit Ways to the Middle Kingdom

Edward Sito
The Analysis of Biblical References in the Genesis of Ewe People Based on Oral History about the King Agokoli

Izabela Jurasz
Bardaisan’s “Blasphemous” Hymns

Karol Jasiński
Martin Buber’s Criticism of the “Philosophers’ God”

Marcin Imach
The Church in Lebanon

Alfons Augustyn Labudda
Martyrs – the SVD-Missionaries of Pieniężno

Piotr Kopiec
Ecumenical Organisations towards Modern Persecution of Christians

Jerzy Nikołajew
Pope’s Understanding of Freedom of Religion and the Personal Dignity of Prisoners

 

 Studies 

Józef Glinka
A Hundred Years of the SVD Missionaries in Indonesia

 

 Reviews 

 Reports