Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2015   Tom 137

 

nurt 1 2015  Artykuły  

Barbara Łysik
Duszpasterstwo Misyjne według papieża Franciszka

Jozef Jurko
Spolupútnici druhej polovice 20. stornia – sv. Ján Pavol II. a Boží služobník Štefan Wyszyński

Paweł Pietrusiak
Problem Eucharystii w Afryce Subsaharyjskiej

Jerzy Skrabania
Chiquitania – eine lebendige Glaubensgeschichte

Izabela Jurasz
Bardesane – philosophe chrétien d’Édesse

Józef Trzebuniak
Sen Scypiona z VI księgi De Re Publica Marka Tulliusza Cycerona na tle ówczesnych wierzeń greckich i rzymskich

Kamila Pawełczyk-Dura
Sobór Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 1917-1918 a działalność misyjna

Kamila Pawełczyk-Dura
Rosyjska Misja Prawosławna w Ameryce Północnej. Działalność arcybiskupa Tichona (Biełławina)

Marcin Imach
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola pod panowaniem tureckim

Jan Radkiewicz
Obraz papieża w dialogu anglikańsko-katolickim

Krzysztof Bielawny
Dzieje ludności luterańskiej i rzymskokatolickiej w Gawrzyjałkach na Mazurach w XX stuleciu

Jerzy Nikołajew
Wolność sumienia i wyznania więźniów na Ukrainie. Ujęcie prawne i socjologiczne

Marta Werka
Mieszkańcy dzielnic Warszawy wobec obiektów religijnych w przestrzeni miasta

 

 Recenzje 

 Sprawozdania 

 

 

Table of Contents

  Articles  

Barbara Łysik
Missionary Pastoral Ministry According to Pope Francis

Jozef Jurko
The second half of the 20th century – saint John Paul II and the servant of God Stefan Wyszyński

Paweł Pietrusiak

Problem of the Eucharist in sub-Saharan Afric

Jerzy Skrabania
Chiquitania – a living history of faith

Izabela Jurasz
Bardaisan – the Christian Philosopher of Edessa

Józef Trzebuniak
The Dream of Scipio in Book VI of De Re Publica by Marcus Tullius Cicero against the Background of Contemporary Greek and Roman Beliefs

Kamila Pawełczyk-Dura
The Council of the Russian Orthodox Church (1917-1918) and the missionary activities

Kamila Pawełczyk-Dura
Russian Orthodox Mission in North America. Archbishop Tikhon’s (Bellavin) Activity Marcin Imach The Ecumenical Patriarchate of Constantinople under Turkish rule

Jan Radkiewicz
Pope in the Anglican-Roman Catholic Dialogue

Krzysztof Bielawny
History of the Lutheran and Roman Catholic population in Gawrzyjałki in Mazowsze in the XX century

Jerzy Nikołajew
Freedom of conscience and religion of the prisoners in Ukraine. A legal and sociological perspective

Marta Werka
Inhabitants of different quarters in Warsaw and their attitude towards the sacred objects in town

 

 Reviews 

 Reports