Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2015   Tom 138

 

nurt 2 2015  Artykuły w języku polskim / Articles in polish  

Eugeniusz Sakowicz
Od teologii lęku i uprzedzenia do teologii odwagi i dialogu. Soborowa deklaracja "Nostra aetate" o islamie i muzułmanach.
From the Theology of Fear and Prejudice to the Theology of Courage and Dialogue. Islam and Muslims in the Declaration "Nostra aetate"

Krystian Kałuża
Odkupieni w Jezusie Chrystusie? Soteriologia chrześcijańska wobec wyzwań islamu
Redeemed in Jesus Christ?Christian soteriology in the face of Islam

Rafał Hryszko
Działalność Rajmunda Llulla w Afryce Północnej (XIII i XIV wiek). Początki dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego
Work of Raimund Llull in North Africa (13th and 14th centuries). Beginnings of Christian-Moslem dialogue

Swietłana Czerwonnaja
Współczesny meczet i jego symbolika. Kontekst problemowy i historiograficzny
Modern mosque and its symbolism. Historiographical context

Zbigniew Ambrożewicz
Muzułmański personalizm czy indywidualizm? Próba antropologii Ibn’Arabiego
Muslim personalism or individualism? An attempt in anthropology of Ibn’Ärabi

Rafał Berger
Szyici w Polsce na tle tatarskiej tradycji polskich organizacji muzułmańskich
Shiites in Poland against Tatar traditions and Polish Muslim organizations

Bara N’Diaye
Z dziejów islamu w Afryce Zachodniej
The history of Islam in West Africa

Sergiusz Anoszko
Islam a Wiara Bahá’í. Proba analizy komparatystycznej w kontekście fenomenologicznym
Islam and Bahá’í Faith. A trial of comparative analysis In the phenomenological context

Jerzy Nikołajew
Konstytucja Islamskiej Republiki Iranu. Zagadnienia wyznaniowe
Constitution of the Islamic Republic of Iran. Religious Issues

Kazimierz Pierzchała
Kościoł i sekta w perspektywie współczesnej religijności
Church and sect in the contemporary religious landscape

  

  Artykuły w językach obcych / Articles in foreign languages  

François Bousquet
Quelle peut bien être la place de l’islam dans le plan de Dieu?
What may be the place of Islam in God’s plan?

Henri de La Hougue PSS
Regard sur les relations entre chrétiens et musulmans 50 ans après "Nostra aetate"
Prospects regarding Christian-Muslim relations 50 years after "Nostra aetate"

Eric Manhaeghe CICM
Une Église au service de l’autre est une Église en mission. Présence chrétienne parmi les musulmans
Missionary Church in the service of the neighbour. Christians among Muslims

Michel Younes
L’islam, une religion d’ascendance abrahamique?
Is Islam an Abrahamic Religion?

Thomas Mooren OFMCap
Unity in Diversity. The “Prophets” Muḥammad, Abraham and Jesus and the Islamo-Christian Dialogue

Felix Körner SJ
Interreligious Dialogue in Practice. Letter to a New Bishop

Karl-Heinz Arenz SVD
L’islam au Brésil. Des cases d’esclaves au coeur des grands centres urbains
Islam in Brazil. Slave huts in the center of large cities

Josee Ngalula
L’islam en Afrique et ses enjeux pour le dialogue islamo-chrétien. Cas de la République Démocratique du Congo
Islam in Africa and the issue of Islamo-Christian dialogue in the Democratic Republic of Congo

Joachim Nowak
Die muslimische Welt in Deutschland
Islam in Germany

Юрий Александрович Бабинов
Исламский фактор в истории многонационального региона
Islamic factor in the history of a multinational region

Eugéne Lapointe OMI
L’Occident face au djihadisme islamique. Comment répondre?
The West in the face of the Islamic jihadism. How to react?

Pandimakil G. Peter AA
Approaches to Islam: faith, religion and politics

  

 Recenzje / Reviews 

 Sprawozdania / Reports