Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2016   Tom 140

 

nurt 2 2016  Historia misji  

† Władysław Kowalak SVD (15.01.1933 – 24.08.2015)
Pojęcie misji przed Soborem Watykańskim II
The concept of mission before the 2nd Vatican Council

Leonard Górka SVD
Cyrylo-metodiańska ewangelizacja kultury
Evangelisation of Culture according to Cyril and Methodius

Jan Wiśniewski
Edukacja misjonarzy dla krajów protestanckich w Alumnacie Papieskim w Braniewie (1579-1798)
Education of the missionaries for the Protestant countries in the Papal College in Braniewo (1579-1798)

Paul B. Steffen SVD
Dimensions of Indian Civilization – Outsiders’ part in it
Christopher Becker SDS and John B. Hoffmann SJ and their contribution to promote tribal communities in India 

Kamila Pawełczyk-Dura
Rosyjska misja prawosławna w Japonii w czasach arcybiskupa Nikołaja (Kasatkina)
Mission of the Russian Orthodox Church in Japan under archbishop Nicholas Kasatkin

Andrzej Miotk SVD
Werbiści a geneza dekretu Ad gentes
Divine Word Missionaries and the genesis of the decree Ad gentes

Jan Górski
Od Ad gentes do Redemptoris missio – cele i horyzonty misji
From Ad gentes to Redemptoris missio – objectives and horizons of the mission

Zbigniew Sobolewski
Opus Aid “Ad Gentes” For Missions

 

  Teologia misji  

Tomasz Szyszka SVD
Misyjne impulsy papieża Franciszka
Missionary inspirations from pope Francis

Anna Miśkowiec FMM
Osobowa więź z Jezusem źródłem entuzjazmu misyjnego
Personal relationship with Jesus the source of missionary enthusiasm

Kazimierz Szymczycha SVD
Inkulturacja sakramentu małżeństwa u ludu Jansi w Demokratycznej Republice Konga
Inculturation of the sacrament of marriage among the Jansi people in the Democratic Republic of Congo

Jarosław Tomaszewski
Powrót teologii wyzwolenia w jej katolickim charakterze
Return of the liberation theology to its Catholic roots

Dariusz J. Piwowarczyk SVD
Indygenizm jako aspekt latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia. Refleksja z perspektywy pracy misyjnej wśród Indian Paragwaju
Indigenism as a part of the liberation theology in Latin America. Reflections on the missionary work among the Indians in Paraguay

Kazimierz Pierzchała
Honor i dyshonor w Janowej narracji Męki Pańskiej w świetle archeologii chrześcijańskiej
Honour and dishonour in St John’s narrative of the Passion story in the light of the Christian archeology

Szczepan Szpyra SVD
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16c). Motywy przepowiadania u św. Pawła
Woe betide me if I do not proclaim the gospel” (1Cor 9,16c). St Paul’s motives for his proclamation

Paweł Rabczyński
Nowa ewangelizacja „ludów pochrześcijańskich”
Evangelisation of the “Post-Christian Societies”

Marcin Wrzos OMI
Treści teologiczne w oblackim czasopiśmie „Mrówczy Ślad” (1968-1980), jego historia i funkcje
History, objectives and theological content of the OMI magazine “Mrówczy Ślad” (1968-1980)

  

  Teologia misji  

Eugeniusz Sakowicz
Misje i dialog – soborowy dualizm?
Mission and dialogue – a conciliar dualism?

Mariusz Maciak
Chrystus i Kościół a inne religie
Christ and his Church and other religions

Marcin Niesporek
Medytacja (nie)chrześcijańska a leczenie osób o zaburzeniach depresyjnych
(Non)christian meditation and treatment of depression

Zbigniew Wesołowski SVD
Chiński konwertyta John Wu (Wu Jingxiong 吳經熊, 1899-1986) i jego duchowy dialog z religiami Chin
Chinese Convert John Wu (Wu Jingxiong 吳經熊, 1899-1986) and his Spiritual Dialogue with the Religions of China

Danuta Radziszewska-Szczepaniak
Redukcjonizm antropologiczny i jego konsekwencje
Anthropological Reductionism and its Consequence

Karol Jasiński
Charlesa Taylora rozumienie sekularyzacji
Secularisation according to Charles Taylor

 

  Recenzje / Reviews  

Leonard Górka SVD
Kard. Walter Kasper, Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo, tłum. G. Rawski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014

Jarosław Tomaszewski
Kard. Gerhard Ludwig Mueller, Ubóstwo, tłum. S. Śledziewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014

Mariusz Rucki
Roy Jackson, What is Islamic Philosophy?, Routledge, London-New York 2014

 

  Sprawozdania / Reports  

Adam Michałek SVD
Gnieźnieński Zjazd Misjologów Polskich (11-13 IX 2016)

Marek Adamczyk SVD
Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków: „Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa teologiczna fenomenów religijnych” (Świdnica-Wałbrzych, 12-14 IX 2016)

Adam Michałek SVD
Inauguracja roku akademickiego 2016-2017 w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie (8 X 2016)