Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2017   Tom 142

 

Nurt 2/2017   Tatarzy i Tatarzy polscy / Tatars and Polish Tatars   

Aldona M. Piwko
Związki i stowarzyszenia tatarskie w Polsce
Tatar Unions and Associations in Poland

Rafał Berger
Maciej Musa Konopacki i jego korespondencja
Maciej Musa Konopacki and his correspondence

Piotr J. Krzyżanowski, Aleksander Miśkiewicz
Osadnictwo tatarskie w Gorzowie Wielkopolskim
Tatar Settlements in Gorzów Wielkopolski

Edyta S. Dzwonkowska
Henryk Sienkiewicz – Tatar z pochodzenia?
Henryk Sienkiewicz – descendant of Tatars?

Magdalena Lewicka
Nuska ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. Identyfikacja – klasyfikacja – charakterystyka
Nuska from the Białystok Museum of History. Identification, classification and characteristics

Iwona Radziszewska
Chamaiły – tatarskie silvae rerum
Chamails – Tatar silvae rerum

Katarzyna Warmińska
Polish and Lithuanian Tatars. One history and two stories

Галина Мишкинене
Хамаил литовско-польско-белорусских татар из частной коллекции:филолого-текстологический анализ
Text criticism and philological analysis of the chamaił of the Lithuanian-Polish-Belarussian Tatars from a private collection

Светлана Червонная
Проблемы идентичности польско-литовско-белорусских татар: исторический и современный аспект
Problems with the identity of the Polish-Lithuanian-Belarusian Tatars in the past and today

Сергей A. Аношко
Депортация – репатриация – оккупация. Крымские татары в 1944-2017
Deportation – repatriation – occupation. Crimean Tatars from 1944 to 2017

Czesław Łapicz
Arabski – językiem Koranu, Muhammada i mieszkańców raju
Arabic – the language of the Quran, Muhammad, and paradise dwellers

Joanna Kulwicka-Kamińska
Projekt Tefsir – wydanie krytyczne XVI-wiecznego przekładu Koranu na język polski
The Tefsir Project – critical edition of the 16th century Polish translation of Koran

Józef Węcławik SVD
Świętowanie u Tatarów polskich na Białostocczyźnie
Feasts among Polish Tatars in Białystok region

Łukasz Węda
Małżeństwa tatarskie w parafii muzułmańskiej w Studziance w świetle zachowanych akt metrykalnych z lat 1798-1911
Tatar marriages in the Muslim parish in Studzianka in the light of the parish registers 1798-1911

 

   Religia a polityka / Religion and politics  

Danuta Radziszewska-Szczepaniak
Spór o relację między polityką i religią. Perspektywa filozoficzna
Argument over the relationship between politics and religion. A philosophical perspective

Janusz Filipkowski
Człowiek a religia i polityka
Man, religion and politics

Karol Jasiński
Polityka państwa liberalno-demokratycznego wobec religii
The policy of the liberal democratic state towards religions

Maciej Hartliński, Jakub Klepański
Stanowiska i deklaracje przywódców partii politycznych w Polsce wobec religii
Leaders of political parties in Poland on religious issues – their stance and declarations

Tomasz Gajowniczek
Stosunek władzy państwowej do Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce Ludowej1944-1956
State, Churches and religious associations in the Polish People’s Republic 1944-1956

Karolina Dłuska
Nauka religii w szkole publicznej – kościelny przywilej czy służba demokracji?
Teaching religion in public school – a privilege for the Church or in the service of democracy?

Tadeusz Kamiński
Relacje państwo – Kościół w obszarze usług socjalnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec
Church-State relationship in the field of social services – case studies in the United States, France and Germany

Degefe Kebede Gemechu
Wpływ polityki i religii na życie społeczno-polityczne w wybranych państwach Afryki Subsaharyjskiej
Politics and religion and their influence on social and political life in the Sub-Saharan countries

Jarosław Mikołajec, Jan A. Wendt
Geograficzna sukcesja religii wielkiego stepu
The geographical succession of the religion in the Great Steppe

Bronisław Bombała
Chrześcijańska nauka społeczna a modele polityki społeczno-gospodarczej
Christian Social Teaching and models of socio-economic policy

Andrzej Stoiński
Idea sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej i jej związek z koncepcją wspólnoty politycznej
Social justice in the Catholic Social Teaching and its relationship with the concept of the political community

Janusz Węgrzecki
Deklaracja Dignitatis humanae a współczesne społeczeństwo liberalno-demokratyczne
Declaration Dignitatis humanae and the modern, liberal and democratic society

Jan Bocian
Granice wpływu doktryny wiary na postawy polityków katolików
The limits of the influence of the doctrine of the faith on Catholic politicians

Benon Gaziński
Inspiracje chrześcijańskie w działalności Konrada Adenauera – współtwórcy powojennych Niemiec i dzisiejszej Unii Europejskiej
Christian inspirations in the work of Konrad Adenauer – co-founder of the postwar Germany and European Union

Przemysław Piotrowski
Polityka i religia według Thomasa Edwina Utleya
Politics and religion according to Thomas Edwin Utley

Zbigniew Ambrożewicz
Dlaczego islam nie akceptuje Zachodu? Rogera Scrutona próba odpowiedzi
Islam’s rejection of Western civilization according to Roger Scruton

 

   Teologia misji / Mission theology  

Sylwia Górzna
Dialog z judaizmem w nauczaniu papieża Franciszka
Dialogue with Judaism in the teaching of pope Francis

Marek Adamczyk SVD
Trynitarny wymiar duchowości werbistowskiej na przykładzie modlitwy kwadransowej
Trinitarian aspects of the SVD spirituality in the Quarter Hour Prayer

Jerzy Nikołajew
Zasada wolności religijnej w deklaracji Dignitatis humanae. Wybrane zagadnienia prawno-wyznaniowe
The freedom of religion in the declaration Dignitatis humanae. Selected legal and denominational issues

Adamczyk Marek SVD
Działalność misyjna w aspekcie ekoteologii
Missions and ecotheology

Edyta S. Dzwonkowska
Guanczowie – historia, kultura, wierzenia
Guanches – their history, culture and beliefs

 

   Opracowanie / Study   

Aleksander Miśkiewicz
O prawdziwy wizerunek Tatara w Polsce
True Perception of Tatars in Poland

 

   Sprawozdania / Reports   

Adam Michałek SVD
Walny Zjazd Stowarzyszenia Misjologów Polskich w Kamieniu Śląskim (17-19 IX 2017)

Mariusz Rucki
XII Konferencja European Network of Buddhist Christian Studies: „Medytacja w kontekście spotkania buddyjsko-chrześcijańskiego. Analiza krytyczna” (Montserrat, 29 czerwca – 3 lipca 2017)

Jarosław Tomaszewski
Dies Akademikus. Inauguracja roku akademickiego 2017-2018 na Fakultecie Teologicznym imienia Mariano Solera w Montevideo