Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2020   Tom 147

 

Historia misji

Nurt 1/2020

Anna Nadolska-Styczyńska
Cudze chwalicie..., czyli uwag kilka o znaczeniu zbiorów etnologicznych Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie
You Glorify the Foreign ... a few Remarks About the Importance of Ethnological Collections in Missionary and Ethnographic Museum in Pieniężno

Hiacynta Lorenc
Zbiory Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie – 50 lat działalności
Missionary and Ethnographic Collections in Divine Word Missionary Museum in Pieniężno. Fifty Years of Activity

Marcin Wrzos OMI
Drivery i bariery w korzystaniu z misyjnych nowych mediów w Polsce. Postulaty misjologiczno-medioznawcze
Drivers and barriers in using missionary new media and websites in Poland. Missionary and media demands

Andrzej Miotk SVD
The legislative work of Fr. Arnold Janssen as the Founder of the Missionary Congregations

Sergiusz Anoszko
Staroobrzędowcy na białoruskich ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII-XVIII stuleciu
Old Ritualists in the Belarusian lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th-18th centuries

Maria Piechocka-Kłos
Konstantyn I Wielki i Soboor Nicejski I (325) w wybranych źródłach historycznych
Constantine the Great and the First Council of Nicaea (325) in selected historical sources

Paweł Rabczyński
Prymat Biskupa Rzymu w dialogu rzymskokatolicko-anglikańskim na forum światowym
Primacy of the Bishop of Rome in a global dialogue between the Roman Catholic and Anglican Church

Władysław Madziar SVD
Incontro – il vero spazio dell’evangelizzazione
Encounter – the True Space of Evangelization

Vinsensius Adi Gunawan SVD
Contribution of the Polish Missionaries of the Society of the Divine Word to the Church’s Development in the Lesser Sunda Islands (Indonesia) based on letters written to the “Verbinum” and “Misjonarz” Periodicals (1965-2000)

Władysław Madziar SVD
Not Imposing but Proposing

Jacek Konik
Smok z Jerozolimy w Rzymie?
A Dragon from Jerusalem in Rome?

Łukasz Kaczmarczyk
The Charter of Fundamental Rights of the European Union in the light of the principle of unity in diversity (Part I)

 

Misja w kontekście 

Marek Żmudziński
Family as a Subject of Religious Celebration in the Lay Cultural Context

Grzegorz Korgul
Przeżywanie miłości małżeńskiej na podstawie badań we Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca
Experience of Marital Love Based on Research in Friends of the Bridegroom Community

Marcin Prudaczuk
Kryzys powołania małżeńsko-rodzinnego
Crisis of marriage and family vocation

Wojciech Niścigorski SVD
Wybrane aspekty religijności małżonków w Papui-Nowej Gwinei w świetle badań
Selected Aspects of Spouses’ Religiousness in Papua New Guinea in the Light of Research

Ewa Czaplicka
Środki społecznego przekazu miejscem proklamacji kultury życia
Social Communication Media as a Space for Proclaiming Culture of Life

Anna Zellma
Formacja misyjna młodzieży w ujęciu nowych dokumentów programowych nauczania religii w polskiej szkole
Missionary formation of young people in terms of new curriculum documents for religious instructions in Polish schools

Cezary Opalach
Proksemika na lekcji religii
Proxemics during a Religion lesson

Karol Jasiński
Wizja katolicyzmu polskiego według Józefa Marii Bocheńskiego
Józef Maria Bocheński – his Vision of Polish Catholicism

Stanisław Skobel
«Êntre présent» – en tant qu›Église – dans la vie sociale. Expérience passée et présente de la Pologne
«Be present» – as a Church – in social life. Polish former and current experience

Józef Węcławik SVD
Христианин на встрече с МакMиром
A Christian in Meeting with McWorld

Marek Tylkowski
Reinvention of Confucianism as Secular Christianity by Gu Hongming

 

  Sprawozdanie/Report   

Jarosław Tomaszewski
Sprawozdanie z sympozjum „La pedagogía de la vida espiritual en las etapas formativas. Educar la sensibilidad espiritual”, Posadas (Argentyna),
27-31 stycznia 2020 roku 396

 

  Recenzja/Review   

Leonard Górka
Walery Bugel, Anafora jako teologický text. Vybran. otazky na přikladu pokoncilnich eucharistických modliteb řimsk. liturgie (Anafora jako tekst teologiczny. Wybrane zagadnienia na przykładzie posoborowych modlitw eucharystycznych liturgii rzymskiej), Wydawnictwo Pavel Mervart, Červeny Kostelec 2015, 316 s.
ISBN 978-80-7465-191-5