Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2023   Tom 153

 

   Historia misji / Mission history   

Franciszek Jabłoński
Znaczenie terytoriów misyjnych dla dzieła misyjnego w 400. rocznicę powstania Kongregacji Ewangelizowania Narodów
The Importance of Mission Territories for Missionary Work on the 400th Anniversary of the Congregation for the Evangelization of Peoples

Jarosław Różański OMI
Od prawa patronackiego do ius mandati. Powierzanie terenów do ewangelizacji w Afryce
From Patronage Law to ius mandati. Entrusting Territories for Evangelization in Africa 

Radosław Zawadzki
Instrukcja Kongregacji Rozkrzewiania Wiary dla Wikariuszy Apostolskich, udających się do prowincji chińskich: Tonkinu i Kocinchiny (1659)
Instruction of the Congregation for the Propagation of the Faith for the Apostolic Vicars Going to the Chinese Provinces: Tonkin and Kocinchina (1659) 

Marek A. Rostkowski OMI
Przygotowanie i formacja misjonarzy przez Kongregację de Propaganda Fide – zarys historii
Preparation and Formation of Missionaries by the Congregation de Propaganda Fide – an Outline of History

Tomasz Szyszka SVD
Colegios de Propaganda Fide w Nowym Świecie
Colegios de Propaganda Fide in the New World 

Daniel Jeżak OMI
Znaczenie Seminarium Misji Zagranicznych w Paryżu dla rozwoju misji w Azji
Importance of the Paris Foreign Missions Society Seminar for Mission Development in Asia 

Kazimierz Lubowicki OMI
„Odważny dla Ewangelii”. Korespondencja Założyciela Misjonarzy Oblatów MN z Kongregacją Rozkrzewiania Wiary
„Courageous for the Gospel”. Correspondence of the Founder of the Missionary Oblates of Mary Immaculate with the Congregation for the Promotion of the Faith 

Michał Kacprzyk
Reforma struktur Kongregacji Ewangelizacji Narodów według papieża Franciszka
Reform of the Structures of the Congregation for the Evangelization of Peoples According to Pope Francis 

Krystian Kałuża
Dialog czy przepowiadanie? Działalność misyjna Kościoła w kontekście dialogu międzyreligijnego
Dialogue or Preaching? Missionary Activity of the Church in the Context of Interreligious Dialogue 

Dawid Stelmach
Rola i zadania agencji informacyjnej FIDES
The Role and Assignments of the FIDES Information Agency

 

   Misja w kontekście / Mission in Context   

Paul B. Steffen SVD
La contribution des Instituts Pastoraux pour un ministère inculturé et contextualisé.
The Contribution of Pastoral Institutes in the Inculturation and Contextualization of Pastoral Ministry 

Piotr Towarek
Great musical forms dedicated to Saint Martin of Tours. Outline of the issue

Stanislav Orečný SVD e Jaime Emilio González Magaña SJ
La spiritualità pneumatologica di Sant’Arnoldo Janssen e della Società del Verbo Divino d’oggi
The Pneumatological Spirituality of St. Arnold Janssen and of his Society of the Divine Word today 

Igor Král’ SVD
La vita religiosa a servizio della missione: La saggezza di Sant’Arnoldo Janssen applicata alla trasformazione di un istituto missionario in una congregazione religiosa
Religious Life in Service of the Mission: The Wisdom of St. Arnold Janssen Applied in the Transformation of a Missionary Institute Into a Religious Congregation 

Karol Jasiński
Tomáša Halíka koncepcja wiary religijnej
Concept Tomáš Halík’s Religious Faith 

Magdalena Gawlik
Pesymizm religijny w myśli antropologicznej Mariana Zdziechowskiego (1861-1938)
Religious Pessimism in Anthropological Thought of Marian Zdziechowski (1861-1938) 

Szymon K. Ciećko
Czyn moralny w Jedwabnem. Refleksja w 81. rocznicę zdarzenia (cz. 2)
A Moral Act at Jedwabne. A Reflection on the 81st Anniversary of the Event (part 2) 

Walter Ukurikiyimfura
L’éducation à la foi chrétienne dans la famille rwandaise
Education in the Christian Faith in the Rwandan Family 

Jacek Twaróg OFM
Muzeum Wojska Polskiego im. por. dr. Antoniego Sołowieja w Martin Coronado
Polish Army Museum Under the Name of Por. Dr. Antoni Sołowiej in Martin Coronado 

Julia A. Krajcarz
Polskie krzyże, kapliczki i figury przydrożne zwane tatarskimi
Polish Crosses, Shrines and Roadside Figures Referred to as Tatars 

Michał Łyszczarz
Od pamięci pochodzenia do budowania wspólnoty. Kształtowanie relacji polskich Tatarów z Tatarami Krymskimi po 2014 roku
From Origin Memory to Community Building. Shaping Relations Between Polish Tatars and Crimean Tatars After 2014

 

   Recenzje / Reviews   

Jarosław Różański OMI
Buchalik Lucjan (red.), 2020, Vodun, Fon. Kolekcja Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma. Collection Birgit Schlothauer and Gustav Wilhelm, Muzeum Miejskie w Żorach / Municipal Museum in Żory, Żory, 312 s.
ISSN 2719-7018; ISBN 978-83-953985-8-2 384 

Andrzej Miotk SVD
Johann Ev. Hafner, 2022, Indigene Selbstbehauptung und katholischer Ökokommunismus. Der philippinische Rebellenpriester Conrado Balweg, Baden-Baden, Ergon Verlag, 242 pp.
ISBN 978-3-95650-969-8 390

 

   Sprawozdania / Reports  

Ewelina M. Mączka
Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Familiologicznego „Rodzina – Rytuał – Święto” (12-13 maja 2022 r.)