Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2018   Tom 144

 

Misje • Religie • Ekumenizm

Nurt 2/2018Władysław Madziar SVD
The Same Missionary Society. Inspired and Heartened New Ways by Pope Francis

Jan Górski
Misjologia w świetle "Evangelii gaudium"
Missiology in the Light of „Evangelii Gaudium”

Tomasz Szyszka SVD
Zagadnienie cierpienia w misyjnym projekcie redukcji jezuickich w Ameryce Południowej
The Problem of Suffering in the Mission Project of the Jesuit Reductions in South America

Joanna Sobczykowa
O Ewangelii i ewangelizacji we współczesnym dyskursie religijnym
Good News and Evangelisation in the Contemporary Religious Discourse

Marcin Wrzos OMI
Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po Vaticanum Secundum. Część pierwsza: Rozwój środków społecznego przekazu oraz nauczanie Kościoła na ich temat w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym
From Magazines to Web 3.0. Polish Missionary Media after the Vaticanum Secundum. Part 1: The Development of Social Media and the Teaching of the Church about Them in the Polish Missionary Magazines

Piotr Królikowsk
Przestrzenna katolickość Kościoła a zbawienie w religiach
Spatial Catholicity of the Church and Salvation in Religions

Piotr Królikowski
Temporalna katolickość Kościoła a zbawienie w religiach
Temporal Catholicity of the Church and Salvation in Religions

Magdalena Skorupska
Narkoreligia w hybrydowej rzeczywistości Meksyku
Narco-Religion in the Hybrid Reality of Mexico

Maciej Zaborski
Czy teologia wyzwolenia jest chrystocentryczna?
Liberation Theology – is It Christocentric?

Piotr Kopiec
Wyzwania ponowoczesnego świata w perspektywie ekumenicznej
Challenges of the Postmodern World in the Ecumenical Perspective

 

Misje • Kościół • Rodzina 

Stanisław Sadowski
Eklezjologia dokumentu Światowej Rady Kościołów Ku Wspólnej wizji Kościoła. Część druga: Geneza i podstawowe tezy dokumentu
Ecclesiology of the Document of the World Council of Churches „The Church: Towards a Common Vision”. Part Two: The Origin and Basic Thesis of the Document

Karolina Dłuska
Kościół – aktor w przestrzeni publicznej i sferze politycznej
The Church as an Active Agent in the Public and Political Spheres of Life

Marek Bielecki
Wolność religijna Kościołów i związków wyznaniowych według regulacji polskiego prawa karnego
Churches and Denominational Groups and Their Freedom of Religion in Polish Penal Code

Izabela Skrobak
Katechizm Kościoła katolickiego w misji ewangelizacji – od Soboru Watykańskiego II do papieża Franciszka
Catechism of the Catholic Church and Her Evangelising Mission from the Second Vatican Council to Pope Francis

Zofia E. Szon
Działalność kościelnego chóru parafii pod wezwaniem św. Józefa w Olsztynie w latach 1946-2018
Activity of a Church Choir of the Parish of St. Joseph in Olsztyn in the Years 1946-2018

Wacław Grzybowski
Bóg i „śmierć Boga” w pisarstwie Tomasza Mertona
God and “the Death of God” in the Writing of Thomas Merton

Łukasz Mrózek
Praktyka medytacji chrześcijańskiej
The practice of Christian Meditation

Magdalena Rzym
Przyroda jako pierwsza księga Objawienia. Chrześcijańskie podstawy ekologii
Nature as the First Book of Revelation. Christian Foundations of Ecology

Katarzyna A. Mich
Znaczenie i symbolika pszenicy (Triticum L.) w konsekracji chleba eucharystycznego
Wheat (Triticum L.) in the Consecration of the Eucharistic Bread. Meaning and Symbolism

Wojciech Niścigorski SVD
Pastoralna troska o osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach
Pastoral Care of Divorced Living in New Unions

Jerzy Nikołajew
Child’s freedom of Conscience and Religion vs. the Exercise of Parental Rights. Considerations on the Grounds of Religious, Family and International Law

 

  Referat/Presentation   

Eugeniusz Sakowicz
Dialogue – the Only Effective Remedy to Violence. A Global Perspective at the Time of War
International Conference „Ukrainian Reconciliation Project and the Future of Europe”; International Institute for Ethic and Contemporary Issues, Ukrainian Catholic University, Diplomatic Academy of Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, 21-22.04.2015, Kyiv, Ukraine

 

  Sprawozdania/Reports   

Adam Michałek SVD
Walny Zjazd Stowarzyszenia Misjologów Polskich w Białymstoku (1-3 X 2018)

Ireneusz Piskorek SVD
Publiczna obrona pracy doktorskiej: Władysław Madziar SVD, The Primary Role of Mercy in the Evangelizing Mission of the Church. The „Creativity in Charity” of St. John Paul II and „The Language of Mercy” of the Pope Francis, Uniwersytet Gregoriana, Rzym 2018

Piotr Kopiec
Chrześcijaństwo i ekumenizm w erze migracji. XX konsultacje akademickie Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ekumenicznych Societas Oecumenica, Ludwigshafen, 23-28 sierpnia 2018 r.

 

  Recenzje/Reviews   

Eugeniusz Sakowicz
Izabela Kończak, Magdalena Lewicka, Agata Skowron-Nalborczyk (red.), The World of Islam. Politics and Society (Świat islamu. Polityka i społeczeństwo), t. 1. Politics (Polityka), t. 2. Society (Społeczeństwo), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, t. 1, 293 s., t. 2, 354 s.
ISBN 978-83-231-3909-6 384

Dominika Kuberska
Dialog leczy rany. Abp Światosław Szewczuk w rozmowie z Krzysztofem Tomasikiem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, 200 s.
ISBN: 978-83-240-5344-5 390